Workshop ‘Steden en Burgers in de Lage Landen’ 22 nov 2019.

Verslag nascholing workshop nieuwe Historische Context ‘Steden en Burgers’. 

Op vrijdag 22 november heeft de workshop over de nieuwe Historische Context ‘Steden en Burgers in de Lage Landen 1050 – 1700’ plaatsgevonden. Prof. dr. Maarten Prak heeft de drie deelvragen van de Historische Context inhoudelijk toegelicht. Dit heeft Maarten Prak gedaan door steeds een vast ‘rondje om de kerk te fietsen’. Allereerst ging hij per deelvraag in op de urbanisatie in die periode en de economische-, en staatkundige context. Daarna gaf Maarten voorbeelden van verschillende stadsbesturen en burgerlijke organisaties. Tot slot behandelde hij de kenmerkende aspecten die passen bij deze Historische Context. Maarten Prak concludeerde dat de hoofdrol van steden en burgers in de Lage Laden deel uit maakte van een breder patroon van economische, politieke en sociale verhoudingen in Europa’s stedelijke ruggengraat. Buiten die zone gaven vorsten en edelen de toon aan, was de economie agrarischer georiënteerd en werd de staat centraler bestuurd. Na elke inhoudelijke toelichting was er ruimte voor de geschiedenisdocenten om inhoudelijke vragen aan Maarten te stellen. De deelnemende docenten gingen allemaal met het nieuwe boek van Maarten Prak ‘Stadsburgers. Stedelijk burgerschap voor de Franse Revolutie’ naar huis.

Na elke deelvraag was er tijd voor afwisseling. Onder leiding van vakdidacticus Hanneke Tuithof hebben de docenten geoefend met werkvormen en zijn ideeën uitgewisseld over de didactische aanpak van deze Historische Context. Ruben van Riel had een mysterie werkvorm gemaakt die past bij de eerste deelvraag van de Historische Context: ‘Wat maakte de opkomst van de stedelijke burgerij in de Nederlanden mogelijk? Periode: 1050 – 1302’. De mysterie laat zien dat de opkomst van stad en haar omgeving leidde tot politieke spanningen en economische spanningen tussen de adel en patriciërs enerzijds en de boeren en ambachtslieden anderzijds. De leerlingen verdiepen zich in de spanningen die ontstonden tussen de verschillende standen in opkomende steden. Daarbij speelt het begrip standplaatsgebondenheid een belangrijke rol. Een idee dat voortkwam uit de nabespreking is om leerlingen uit te dagen zoveel mogelijk bronnen in hun argumentatie te gebruiken.